കുവൈറ്റ് : കുവൈറ്റ് ക്നാനായ കൾച്ചറൽ അസ്സോസിയേഷൻ “ക്നാനായ ഫെസ്റ്റ് 2018” ഒക്ടോബർ 05 ന് അഹമ്മദി Tentil വെച്ച് 2 പിഎം മുതൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.