കെ.കെ.സി.എ ഭരണ സമിതി കണ്ണുർ രൂപത ബിഷപ്പായാ മാർ. അലക്സ് വടക്കുംതലയുമായി സിറ്റി കത്രീഡൽ പള്ളിയിൽ വച്ചു കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി..